top of page

Black and Brown Culturally Specific

Domestic Violence and Sexual Assault Victim Resources

Thov nyem rau ntawm "Region" kom pom cov koom haum muaj kev pab rau kev txhawj xeeb hauv tsev lossi kev yuam pab rau Hmoob, rau haiv neeg Esxias, haiv neeg Dub, haiv neeg Mev thiab LGBTQI + neeg.  

 

Thov hu xov tooj lossis hu xov tooj rau 24/7 WI Family Strengthening Helpline (877) 740-4292 yog tias koj xav tau kev pab ntxiv lossis nrhiav kev pab nyob ze koj.

SmartSelect_20210120-165330_Gmail.png
bottom of page